7 - مرداد‌ماه - 1385

 

«سفر»

 

عشق آن‌گه که مرا در پسِ جان در بر داشت،

لحظه‌ای روی بتابید و به دل جامی، راست؛

سفری را به نگاهی به من ارزانی داشت.