7 - مرداد‌ماه - 1385

 

«خویشتن»

 

به دنبالِ‌چه می‌گردی

میان قابِ‌عکسِ خالی مهتاب

که شاید با خیالِ خام خود دنبالِ‌ مهتابی

مگر وامانده‌ای اکنون

جوازِ مرگ می‌خواهی؟

مکش زحمت

خیالِ خام خود در زیر پا له کن

تو مهتابی

تو مهتابی

نمی‌دانستم این را یار؛ تنهایی؟

 

29 آذر 81