28 - مرداد‌ماه - 1385

 

«خاطرات اردیبهشت»

 

خرابم از تو و از خاطرات اردی ... آه

همان زمان که تو تاب از دلم ربودی ... آه

نشستنِ لب حوض و کنار بوته ی یاس

همان زمان که تو برتر ز یاس بودی ... آه

حضورِ حاضرِ ناظر، غروب و رنگ تپش

همان زمان که تو اشعار من سرودی ... آه

من و تو، صندلی چوبی و نگاهی محض

همان زمان که تو قطرات اشک دیدی ... آه

تبسم و دل و اشک و هزار ناله و ... عشق

همان زمان که مرا سوی خود کشیدی ... آه

 

26 اردی ‌بهشت 85