4 - شهریور‌ماه - 1385

 

«ذاتی و عرضی»

 

تو

 

ذاتی من و من

                    عارضم به تو

 

ذاتم تویی و عرض‌ها

                    برای تو:

 

جان و جهانِ من اکنون

                    فدای تو