17 - شهریور‌ماه - 1385

 

«تصور و تصدیق»

 

تصدیق این‌چنین که:

                        "تصور محال نیست"

 

صادق است؟

 

یعنی عدم

              که "ما" ست

                        دلیلش محال نیست.