19 - شهریور‌ماه - 1385

 

«حساب»

 

یک جمعِ یک،

                    دو

من کم کن از تو،

                    تو

تو کم کن از من،

                    هیچ

 

این جا حساب نیز به حسابم نیاوَرَد.