20 - شهریور‌ماه - 1385

 

«فاصله»

 

اما

میانِ "ما" و "من" اکنون

                        "تو" مانده ای

 

ـ تا کی کسوف؟

و امّا

اگر نبود حایلت ...

ـ وای از کسوف