20 - شهریور‌ماه - 1385

 

«ترانگی»

 

ترانگی

        شعورِ سبز،

                   ـ بی قرار ـ

 

ترانگی

       حضورِ سبزیِ خزان

                   میانِ زردیِ بهار

 

"سرودن"

       آن حدوث

                  حادثِ ترانگی‌ست.