6 - دی‌ماه - 1385

 

«نمی شود»

می خواستم که با تو باشم و ... دیگر نمی شود

هر کار کرده ام، ولی آخر نمی شود

از صبر هی مگو که راه حل تمام مسائل است

ای آه، زندگی به صبر که بهتر نمی شود

من آمدم به سمت تو گفتم که: "خواهرم ..."

اما به "خواهرم"، غریبه "برادر" نمی شود

در دام لحظه های پر از بی کسی، عزیز

دوری ز دست گرم تو بارو نمی شود

من آه می کشم ـ و امیدی به وصل نیست ـ

این آرزوی وصل میسّر نمی شود

1 دی 85