14 - دی‌ماه - 1385

 

وقت سحر از غصه نجاتم دادند

در نیمه ی شب آب براتم دادند

بی چاره شدم ز هر چه مسیتی ست خدا!

در نیمه ی شب آبِ انارم دادند!