6 - بهمن‌ماه - 1385

 

با عشوه و ناز، قلب من را دزدید

او مستی و تنهایی من را هم دید

آن دخترکِ تازه رسیده از راه

با نسخه ی "نه" زندگی ام را پیچید