26 - بهمن‌ماه - 1385

 

سیگار به لب، بزرگ‌تر از پیش شدی؟

لب بر لبِ لب، بزرگ‌تر از پیش شدی؟

این بار سوال کردم از خود که مگر

با این همه رب بزرگ‌تر از پیش شدم؟