7 - اسفند‌ماه - 1385

 

یک برگه و صد هزار امّا و اگر

باعث شده تا خیره بمانم سوی در

یک برگه که روی آن نوشته‌ست درشت:

تو منتظرم باش که رفتم به سفر