2 - شهریور‌ماه - 1386

 

اسمِ تو ز دفترچه‌ی او خط خورده

آن قسمتِ آسمانی‌ تو مُرده

باید بروی دوباره آغاز کنی

ای بچه‌ی لوس! بچه‌ی سرخورده!