25 - آذر‌ماه - 1386

 

از خواب و خوراک و زندگی افتاده

از چاله به چاهِ بندگی افتاده

او مدعی خدایی مردان بود

در دامِ زنان، به بردگی افتاده