18 - مرداد‌ماه - 1387

 

زوری که نیست.... نمی‌آید....