18 - آبان‌ماه - 1387


دل می‌بری تو از من و مشهد نمی‌بری؟

گم کرده راهم و سوی مقصد نمی‌بری؟