9 - آذر‌ماه - 1388

شاعری حس و حال می‌خواهد

 

زنده‌گی در محال می‌خواهد

 

شاعری شیوه‌اش جدید شده‌ست

 

عقل ِ رو به زوال می‌خواهد!