15 - فروردین‌ماه - 1389

یک عالمه ریسمان ِ درهم دارم

یک درد ِ همیشه و دمادم دارم

یک سینه پر انتظار و دستان دعا

بهر فرج ِ امام خاتم دارم