18 - آبان‌ماه - 1390

میوه‌های کال

بوی گوجه‌های توی دیگ،

                               در میانه‌ی حیات

باغ بی‌ستاره،

                  دختر شمال

میوه‌های نو رسیده،

                          زیر چارچوب در

یک انار ِ دانه دانه روی میز ِ توی هال

طرح شعر تازه‌ای به روی ِ کاغذی

                                          نوشته با ذغال

انتظار

انتظار

انتظار