۳۲

مدهوش همین بازی ساده شده‌ایم

دور از می و یار و ماه و باده شده‌ایم

درگیر غرور کاذب هستیم همه

مثل بشری بزرگ‌زاده شده‌ایم