24 - بهمن‌ماه - 1385

 

ای کاش ردیف و قافیه جور شود

همراه همین شعور من شور شود

در بین تمام این همه تاریکی

مضمون همین رباعی‌ام نور شود