1 - اسفند‌ماه - 1385

 

در زندگی‌ام ز عشق جز نامی ماند؟

از خاطره‌ی کوچه فقط یادی ماند

بر روی درخت آرزوهای "سکوت"

از آن همه میوه، میوه‌ی کالی ماند