17 - شهریور‌ماه - 1385

 

«زمان»

 

انیشتین می‌گفت:

                    "می‌توان زمان نداشت"

 

یعنی زمان برای زمین

                            مسئله نداشت.

 

این حادث زمانی و آن دیگری گمان ...

 

نه!

    من،

         تو،

            بوده‌ایم از اول ...

 

زمان کجاست؟